REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy Infowita prowadzący działalność pod adresem
internetowym infowita.pl prowadzony jest przez: Krzysztof Abramek, Kosuty 1, 21-421 Tuchowicz.

§ 1

POSTANOWIENIA
OGÓLNE

 1. Sklep infowita.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług
  świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www infowita.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu infowita.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE
ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej infowita.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub, zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientem może być wyłącznie osoba zamieszkała, lub przebywająca na terenie Polski.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej
  niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca  we własnym imieniu działalność gospodarczą, lub zawodową.
 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem infowita.pl.
 8. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA – Krzysztof Abramek, Kosuty 1, 21-421 Tuchowicz, prowadzący nierejestrowaną działalność gospodarczą. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

   

§ 3

INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep infowita.pl prowadzi sprzedaż Produktów
  za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep infowita.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 

§ 4

ZAWARCIE
UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest  wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie
  z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, formularz odstąpienia od umowy,
  2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu. 
 7. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca wystawi zwykłą fakturę, ponieważ Sprzedający nie jest płatnikiem VAT.

§ 5

SPOSOBY
PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność
   za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 50 1020 5558 1111 1013 3550 0032 (Bank Inteligo). W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich
  banków, systemu BLIK, oraz PayPal.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

   

§ 6

KOSZT,
TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu, oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania Produktów wynosi 2 dni roboczych,
  2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 7 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski.

   

§ 7

REKLAMACJA
PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r,
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że
   termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę, lub osoby
   działające w jego imieniu jest dłuższy,
  4. zawiadomienia
   o braku zgodności Produktu z umową, oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krzysztofabramek@eurobiz.com.pl, lub
   pisemnie na adres: Krzysztof Abramek, Kosuty 1, 21-421 Tuchowicz.
  5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż
   w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne
   z jej uwzględnieniem,
  9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
 2. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,
 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru, lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia
  od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
  1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

 

§ 8

PRAWO
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go
  osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Krzysztof Abramek, Kosuty 1, 21-421 Tuchowicz
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu,
  o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania
  prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że
  Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna
  niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9

RODZAJ
I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa
  się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 

§ 10

WARUNKI
ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW
O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej
  na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer
   (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 1. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

§ 11

REKLAMACJE
ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG
ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krzysztofabramek@eurobiz.com.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub
  w inny podany przez Usługobiorcę sposób

   

§ 12

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

1.  Umowy
zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu
zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji,
z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek
ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)
będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie
z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez
złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie
mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej
ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 
REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy Infowita prowadzący
działalność pod adresem
internetowym infowita.pl prowadzony jest przez: Krzysztof Abramek,
Kosuty 1, 21-421 Tuchowicz.

§ 1

POSTANOWIENIA
OGÓLNE

 1. Sklep infowita.pl działa na zasadach
  określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i
  rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, oraz tryb postępowania
  reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług
  świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www infowita.pl,
  zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania
  umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia
  czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu
  infowita.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
  Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
  Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą
   elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja
   2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
   konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
   r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE
ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
  infowita.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub,
  zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientem może być wyłącznie osoba
  zamieszkała, lub przebywająca na terenie Polski.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z
  przedsiębiorcą czynności prawnej
  niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
  organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
  prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, lub
  zawodową.
 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca
  przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. SKLEP
  – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem infowita.pl.
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCAKrzysztof Abramek, Kosuty 1, 21-421. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.
  Tuchowicz, prowadzący nierejestrowaną działalność gospodarczą.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między
  Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące
  ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych,
  którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

   

§ 3

INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep infowita.pl prowadzi sprzedaż Produktów
  za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne
  z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach
  internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
  Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu
  na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie
  internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera
  wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę
  internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep infowita.pl) – 24
  godziny na dobę przez cały rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez
  Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień
  w czasie składania Zamówienia.

 

§ 4

ZAWARCIE
UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest
  wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez
  Sprzedawcę sposobem, zgodnie
  z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca
  niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym
  mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego
  Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez
  przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
   Zamówienia,
   formularz odstąpienia od umowy,
  2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o
   prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości
  e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana
  dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.
 7. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca wystawi zwykłą fakturę, ponieważ Sprzedający nie jest płatnikiem VAT.

   

§ 5

SPOSOBY
PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby
  płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek
   bankowy Sprzedawcy,
   płatność
   za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym,
  wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 50 1020 5558 1111 1013
  3550 0032 (Bank Inteligo). W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie
  nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem
  elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed
  rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności
  umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych
  polskich
  banków, systemu BLIK, oraz PayPal.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty
  ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej
  zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego
  opłaceniu.

   

§ 6

KOSZT,
TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa
  Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas
  kompletowania Produktu, oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania Produktów wynosi 2 dni
   roboczych,
  2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome
   przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 7
   dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie
   w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane
  wyłącznie na terenie Polski.

   

§ 7

REKLAMACJA
PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu
  z umową.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności
   Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności
   Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z
   dnia 30 maja 2014 r.,
  2. podstawa i zakres odpowiedzialności
   Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są
   określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r,
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta
   będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w
   chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
   chyba że
   termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę, lub osoby
   działające w jego imieniu jest dłuższy,
  4. zawiadomienia
   o braku zgodności Produktu z umową, oraz zgłoszenie odpowiedniego
   żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
   krzysztofabramek@eurobiz.com.pl, lub
   pisemnie na adres: Krzysztof Abramek, Kosuty 1, 21-421 Tuchowicz.
  5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub
   elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
   dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
   wystąpienia nieprawidłowości, oraz dane kontaktowe. Podane informacje
   znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności
   Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy,
   a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta
   niezwłocznie, nie później niż
   w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego
   Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej
   zgłoszenia jest jednoznaczne
   z jej uwzględnieniem,
  9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta
   będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz
  ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
 2. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi
  pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru
  niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny
  najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu
  ceny od Konsumenta,
 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez
  Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie
  14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru, lub dowodu jego odesłania.
  W razie odstąpienia
  od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do
  Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
  1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na
   papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

§ 8

PRAWO
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu,
  Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na
  odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając
  stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży
  jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt
  Sprzedawcy lub przekazać go
  osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak
  nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że
  Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży
  należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Krzysztof Abramek, Kosuty 1,
  21-421 Tuchowicz
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za
  zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w
  sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował
  Konsumenta lub podmiotu,
  o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania
  prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza
  odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami
  i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w
  sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego
  paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami
  jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
  Konsument, chyba że
  Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
  się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego
  paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni
  od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od
  Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy
  Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
  Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez
  niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam
  odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności
  otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
  dostarczenia
  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży,
  zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania
  Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument
  może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której
  Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego
  własności – od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba
  trzecia inna
  niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na
  odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in.,
  w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,
  wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu
  jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
  przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku
  niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie
  ściśle określonym.

§ 9

RODZAJ
I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu
  korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży
  Produktu.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz
  Usługobiorców w Sklepie odbywa
  się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na
  stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią
  integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 10

WARUNKI
ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW
O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej
  w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej
  polegającej
  na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas
  oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo
  zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy
  z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 1. komputer
  (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej cookies
  oraz Javascript.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania
  ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze
  poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
  trzecich.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania
  danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 1. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania
  treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 11

REKLAMACJE
ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG
ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi
  Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  krzysztofabramek@eurobiz.com.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać
  jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
  reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości,
  oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą
  rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę
  następuje niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji
  jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu
  reklamacyjnym lub
  w inny podany przez Usługobiorcę sposób

 

§ 12

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

1.
Umowy
zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.W
przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym
prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu
zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.Wszelkie
spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji,
z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby
to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek
ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny,
zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą
(Klientem)
będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie
z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

5.
Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z
pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez
złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie
mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek
można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).
Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy
Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie
internetowej:
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Konsument może skorzystać także z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po
zakończeniu
postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.
Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności
złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej
ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/